Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Onze Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden APICheck.nl zijn hieronder te vinden. De laatste versie van de voorwaarde is hieronder te vinden.

API Check logo

Artikel 1: Begripsbepaling

 1. ApiCheck: is een merknaam van MRWD Ecommerce. De bedrijfsgegevens van MRWD Ecommerce zijn: KvK: 78384028 BTW: NL861369725B01 Gevestigd te Dieren.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie MRWD Ecommerce een aanbieding doet of met wie MRWD Ecommerce een Overeenkomst sluit.
 3. Klant: degene met wie MRWD Ecommerce een overeenkomst is aangegaan.
 4. Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen MRWD Ecommerce en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen consumeren.
 5. Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen MRWD Ecommerce en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen consumeren.
 6. API sleutel: de unieke authenticatiesleutel welke de Opdrachtgever toegang verleent tot de overeengekomen dienst van MRWD Ecommerce. Na het aangaan van een overeenkomst wordt deze verstrekt door de Opdrachtgever.

Artikel 2: Identiteit ondernemer

APICheck.nl
KvK: 78384028
BTW: NL861369725B01
Middenbaan-Noord 5
3191EM Hoogvliet
(Geen bezoek adres)

Email: [email protected]

ApiCheck.nl is onderdeel (en een handelsnaam) van MRWD Ecommerce.

Artikel 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten, producten door of namens MRWD Ecommerce.
 2. Voor een overeenkomst wordt opgestart met de klant wordt de Algemene voorwaarde ten alle tijden aan de klant beschikbaar gesteld en door het aangaan van een opdracht gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden.
 3. Prijzen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarde als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 5. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ApiCheck in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ApiCheck vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 6. ApiCheck is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen die MRWD Ecommerce hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele administratiekosten en heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die MRWD Ecommerce hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan MRWD Ecommerce te allen tijde wijzigen.
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door MRWD Ecommerce een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 4. MRWD Ecommerce is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te zien.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient MRWD Ecommerce de klant tijdig te laten weten waarom er een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. MRWD Ecommerce heeft het recht jaarlijks de prijzen aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal MRWD Ecommerce prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De klant heeft het recht om de overeenkomst met MRWD Ecommerce op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 5: Betaling

 1. Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsvertragingsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Indien de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtgever de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair berekend en is gelijk aan 15% van het te incasseren bedrag.
 2. ApiCheck is gerechtigd om iedere maand / jaar te factureren en de betaling automatisch te incasseren. Indien er niet automatisch geïncasseerd wordt dient er binnen 14 dagen betaald te worden.
 3. Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
 4. Bij overschrijding van het huidige pakket rekent ApiCheck een aangepast tarief voor iedere actie die wordt uitgevoerd via de API van ApiCheck. Hiervan wordt de klant op de hoogte gebracht bij een verbruik van 95% van het huidige abonnement. De klant kan dan ook besluiten het pakket vanaf volgende maand te verhogen.

Artikel 6: Abonnement & Gebruik

 1. MRWD Ecommerce is gerechtigd (en zonder opgaaf van reden) een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarde aan het sluiten van de abonnementsovereenkomst te verbinden.
 2. MRWD Ecommerce is gerechtigd om de tarieven en abonnementsvorm tarieven te wijzigen. MRWD Ecommerce zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via email.
 3. Indien de Klant het niet eens is met de wijziging van de tarieven en abonnementsvorm tarieven heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden.
 4. De klant verklaart de diensten geleverd door ApiCheck uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing voor de toepassing van de door MRWD Ecommerce geleverde diensten en/of gegevens.
 6. De verstrekte API sleutel is strikt gebonden aan Opdrachtgever en mag niet openbaar gepubliceerd worden.
 7. MRWD Ecommerce kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het verstrekken van de API sleutel aan derden door de klant.
 8. Bij vermoeden van misbruik van de API sleutel kan klant ten alle tijden een nieuwe API sleutel aanvragen. De huidige API sleutel komt daarmee te vervallen.
 9. Doorverkoop en doorlevering vanuit de klant aan derden is niet toegestaan mits met leverancier schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Bij misbruik of vermoedens van verkeert gebruik kan MRWD Ecommerce ten alle tijden (Zonder tussenkomst van klant) de toegang tot de diensten van MRWD Ecommerce (dan wel niet tijdelijk) blokkeren.
 11. Het is voor de klant niet toegestaan om dienst(en) voor andere doeleinden dan overeengekomen. Het is ook niet toegestaan om onderliggende systemen van ApiCheck te kopiëren, bewerken of openbaar te maken.
 12. ApiCheck adviseert de klant om de API’s die wij aanbieden geen cruciaal onderdeel te maken van het systeem dat gemaakt is door de klant. ApiCheck garandeert niet dat de API’s ten alle tijden beschikbaar/bruikbaar zijn als mede bruikbaar zijn voor de doeleinde van de klant.

Artikel 7: Duur en beëindiging

 1. Elk abonnementsovereenkomst tussen klant en opdrachtgever wordt aangegaan voor 1 maand of 1 jaar, tenzij dit schriftelijk anders overeen is gekomen. Na afloop van de contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de klant tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst niet te willen voortzetten.
 2. Een abonnement bij ApiCheck kan ten alle tijden zonder opzegtermijn tot het einde van lopende periode schriftelijk worden opgezegd.
 3. ApiCheck heeft ten alle tijden het recht een account (tijdelijk) uit te schakelen of te remmen indien er een overbelasting vanuit de klant komt. Hiertoe wordt besloten indien andere klanten last kunnen ervaren door het gebruik.
 4. ApiCheck heeft ten alle tijden het recht zijn/haar dienstverlening zonder enige reden te stoppen of de klant de toegang toen zijn/haar diensten te ontzeggen indien er een vermoeden is van misbruik van het systeem.
 5. ApiCheck zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ApiCheck neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. MRWD Ecommerce geeft geen garantie op de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de gegevens en/of diensten die door ApiCheck worden verstrekt. Het gebruik van de gegevens die door MRWD Ecommerce worden verstrekt zijn volledig voor eigen risico van de klant.
 2. MRWD Ecommerce aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welke grondslag dan ook voor het gebruik en/of niet kunnen gebruiken van gegevens/diensten (behoudens het geval van opzet of bewust roekeloosheid van MRWD Ecommerce).
 3. Bij een eventuele aansprakelijkheid van MRWD Ecommerce heeft de klant maximaal recht op een vergoeding van de betaalde kosten van het jaar voorafgaand vanaf de datum waarop klant leverancier aansprakelijk houdt.
 4. Een voorwaarde voor het kans maken op een schadevergoeding is wel dat klant spoedig na het ontstaan van de schade hiervan schriftelijk melding maakt bij de opdrachtgever.
 5. Alle rechten van de gegevens die gebruikt worden door ApiCheck liggen bij de dataleveranciers dan wel bij derden. Onder derden kan onder andere Gemeentes verstaan worden.
 6. Geen van de partijen is verplicht enige verplichting na te komen als er samen is van overmacht. Hieronder vallen ook de dataleveranciers van ApiCheck.
 7. ApiCheck is niet verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid vanuit de klant die die voortvloeit uit derden bij gebruik van de diensten van ApiCheck.
 8. ApiCheck is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ApiCheck.

Artikel 9: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van MRWD Ecommerce zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging van het doen van een aanbod. Tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 10: Rechten & Geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen klant en ApiCheck is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.
 3. Mochten partijen er onderling niet uitkomen is het mogelijk om sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 11: Privacy

 1. ApiCheck zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. ApiCheck neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van ApiCheck. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. ApiCheck verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ApiCheck geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Artikel 13: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van toepassing